top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOMJEWELS.COM

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Anetę Grzyb, prowadzącą działalność pod nazwą NOM Aneta Grzyb 

Krzywaczka 501/2, 32-442 Krzywaczka, NIP: 678-145-57-43

za pośrednictwem sklepu internetowego www.nomjewels.com 

zwanego dalej SKLEPEM INTERNETOWYM.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:

mailowo anetagrzyb@huzo.pl

tel.  +48  601  270  580 

listownie NOM Aneta Grzyb, Krzywaczka 501/2, 32-442 Krzywaczka

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania zamówienia, zasad rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz innych uprawnień i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień.

 3. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących towarów.

 6.  W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

 

 § 2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

 2. Zamówienia mogą składać Klienci bez uprzedniego dokonania rejestracji podając niezbędne dane jak i po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce koszyka na liście zamówienia zmienia się wskaźnik towarów. Listę zamówienia można dowolnie modyfikować.

 4. Po potwierdzeniu wyboru towarów, Klient wypełnia wszystkie niezbędne dane w formularzu zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz płatności za zamówienie. Na ekranie pojawi się podsumowanie dokonywanego zamówienia, zawierające m.in.: zamawiany towar, cenę jednostkową poszczególnych towarów oraz wartość zbiorczą, informacje dotyczące adresu dostawy, koszt dostawy i formę płatności wybraną przez Klienta.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać jego zmiany, aż do chwili nadania przesyłki z towarem. Zmiany można dokonać poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru znajduje się między innymi numer zamówienia, którego dokonał Klient.

 7. Zamówienie jest skuteczne jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, pod który Towar ma być dostarczony. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy. 

 8. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały uiszczone) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zapłacona kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 10. Czas realizacji zamówienia towaru wynosi do 5 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy,

  • w przypadku przelewu internetowego – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od operatora o dokonanej płatności Klienta,

  • w pozostałych przypadkach - w dniu zawarcia umowy.

 11. Towar marki NOM Jewels wykonywany jest ręcznie, w związku z tym w wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.  W takiej sytuacji Klientowi zostanie niezwłocznie przesłana na podany przez niego adres e-mail informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej sklepu anetagrzyb@huzo.pl.  Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy, jeśli kwoty te zostały zapłacone przez Klienta, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację ze złożonego Zamówienia. 

 

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja pozwala na bezpłatne utworzenie indywidualnego Konta Klienta.

 2. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym zamówieniu Klient posługuje się loginem i hasłem. Dane te są poufne. Rejestracja wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, w formie elektronicznej na adres poczty e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

 § 4 CENY, WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Łączna cena zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu zamówienia.

 3. Koszt dostawy, której dokonuje Sprzedawca na adres podany przez Klienta znajduje się w zakładce formy płatności i dostawy.

 4. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

 5. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer znajduje się w potwierdzeniu zamówienia

 • za pośrednictwem usługodawcy płatności internetowych Przelewy24.pl

 

 § 5 WYSYŁKA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Sposób dostarczania towaru ograniczony jest do form umieszczonych w formularzu zamówienia.

 3. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient. Koszt ten doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy towaru.

 5. Towar nadawany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pomocą  firmy InPost (paczkomat / kurier).

 6. Dostawca informuje Klienta o dacie dostarczenia przesyłki za pomocą sms lub aplikacji.

 7. Przy odbiorze przesyłki od dostawcy Klient ma możliwość sprawdzenia, czy jej zawartość jest zgodna z dokonanym zamówieniem, jak i czy otrzymany towar nie jest uszkodzony. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Klient powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towary wolne od wad.

 10. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.

 

 § 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo (na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta) bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie towaru. Dla zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za zwracany towar po uzyskaniu zwrotu towaru wolnego od wad. Zwrot płatności następuje do 14 dni roboczych.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia oraz zwrotu towaru. 

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.

 2. Reklamacje należy wysłać na adres Sprzedawcy. Reklamowany towar winien być dostarczony w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

 3. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad albo obniżenia ceny.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 6. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

 7. Zwrotom i wymianom nie podlegają zamówienia wykonane na indywidualne życzenie Klienta. 

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w tym klientów, przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.

 3. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 5. Dane osobowe przetwarzane są w takich calach jak: utworzenie konta, realizacja zamówienia, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, rozpatrywanie składanych reklamacji oraz inne czynności wskazanych w Regulaminie; działanie promocyjne i handlowe Sprzedawcy oraz przy dostawie towaru.

 6. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty  anetagrzyb@huzo.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.

 7. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie zdjęcia towarów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie Sklepu internetowego nomjewels.com są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego nomjewels.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego nomjewels.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

   

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego, wyświetlanej przez okres nie krótszy niż 7 dni roboczych oraz poprzez wysłanie przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail adresowanej do zarejestrowanych Klientów na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 7 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11 NEWSLETTER 

 1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną.

 2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.  W każdej chwili zgodę tę można cofnąć.

 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informacji handlowych, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz planowanych promocjach, jak i wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

 4. W celu otrzymywania Newslettera Klient może podczas wyrazić zgodę na jego otrzymywanie podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb.

 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania Newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany Newsletter.

 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego  i Ustawy o prawach konsumenta. 

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

bottom of page